top of page

 

                                                                                                                                                                    Klik på ikonet for at udskrive ->

 

 

Vedtægter for Veteranforeningen

                                                                                                                                                                              

 

§ 1                     

Foreningens formål er at samle afgåede medarbejdere i Falck A/S, som er medlem af Falcks Personaleforening, til

orienterende møder og sammenkomster, således at veteranerne får lejlighed til gensyn med gamle kolleger i kammeratligt samvær og at opretholde kontakt til sygdomsramte medlemmer og/eller ved opmærksomheder på mærkedage og ved højtider, og dels give en bred orientering om korpsets udvikling og de nyheder, der til stadighed sker.

 

 

§ 2                     

På landsbasis finders der 10 lokalklubber, opdelt således at der tages hensyn til køreafstanden og naturlige tilhørsforhold. Det er hensigten at samle veteranerne i lokalklubber for derved at give dem mulighed for lokalt samvær med de af deres kolleger, som de kender i forvejen. Der kan oprettes/nedlægges klubber af passende størrelse, efter behov.

 

 

§ 3                     

Lokalklubberne skal hver især vælge formand og bestyrelse, en væsentlig opgave for denne bestyrelse er kontakten til deres tidligere arbejdsplads gennem stationsledelsen og velfærdsrepræsentanten på stationerne.

 

 

§ 4                     

Veteranforeningen sorterer under Falcks Personaleforening, som en selvstændig underforening og modtager økonomisk støtte herfra til gennemførelse af ovennævnte aktiviteter. Velfærdsmidlerne fordeles i forhold til antal medlemmer i lokalklubberne.

 

 

§ 5                     

Foreningens daglige ledelse varetages af lokalklubformændene og deres bestyrelse. Navnene på lokalklubbernes formænd findes i Falcks Personaleforenings lommekalender under Veteranforeningen.

 

 

§ 6                     

Lokalklubberne holder møder efter behov, i henhold til egne vedtægter.

 

 

§ 7                     

Der afholdes formandsmøde hvert år i maj måned med flg. dagsorden.

                           1. Velkomst og valg af dirigent

                           2. Beretning fra Landsformanden, referat fra sidste møde

                           3. Beretning fra Landskassereren

                           4. Orientering fra Falcks Personaleforening

                           5. Orientering fra Velfærdsudvalget

                           6. Orientering fra Lokalklubformændene

                           7. Indkomne forslag (forslag skal være indsendt til formanden 8 dage inden afholdelse af landsmødet)

                           8. Valg af:

                           8. 1. Landsformand (Landsformand vælges blandt lokalklubformændene for 2 år ad gangen, på ulige årstal) Formanden

                              deltager i Velfærdsudvalgets møder, som kommiteret medlem, eller en af ham udpeget stedfortræder.

                           8.2 Næstformand vælges af Falcks Personaleforenings bestyrelse og blandt denne. Valgperioden er 2 år og finder sted

                              på lige årstal.

                           8.3 Landskasserer vælges af lokalklubformændene blandt medlemmerne for 2 år af gangen, på lige årstal.

                           8.4 2 Revisorer, der vælges en hvert år.

                           8.5 Eventuelt

 

 

§ 8                     

Lokalklubbernes regnskab:

lokalklubberne udarbejder årligt regnskab.

 

§ 9                     

Det årlige landsregnskab udarbejdes af landskassereren, som fremlægger regnskabet på landsmødet i maj måned.

 

§ 10                   

Formandsmøde skal indkaldes skriftligt senest en måned før mødets afholdelse.

 

 

Vedtægter godkendt på landsmødet den 10. maj 2012

bottom of page